הסכמי סוכנות - הפצה ושיווק

הסכמי סוכנות מהווים חלק אינטגרלי מחיי המסחר, אולם לאורך שנים מעמד הצדדים, הספק מחד והסוכן המסחרי מאידך היו בלתי שוויוניים בעליל. זאת בשל כך כי ספקים רבים היו מנצלים את הסוכן כדי לשווק את מוצריהם ובשעת הצלחתם, מנתקים את ההתקשרות עמו. בשנת 2012 חל שינוי במצב זה, בעקבות חוק חוזה סוכנות, אשר העניק לסוכן המסחרי זכויות רבות והגנה משפטית מקיפה.

הקדמה

במערכת היחסים שבין הספק לסוכן המסחרי, מהווה האחרון מעין מתווך בין הספק ללקוחות שלו. מטרתו היא לשווק כמה שיותר את מוצריו של הספק וזאת תמורת תשלום עמלות כפי שנקבע בין הצדדים. ביצוע עבודה זו דורש השקעת משאבים רבים מצד הסוכן, לרבות ניצול קשריו העסקיים והמוניטין שצבר לאורך השנים. ואכן, סוכנים טובים הניבו פירות רבים לספקים עמם עבדו: הרחיבו את מעגל הלקוחות שלהם ולא אחת, גם פתחו עבור הספק נתח שוק חדש. הבעיה הייתה כי דווקא כאשר החל להצליח, היה הספק מנתק את התקשרותו עם הסוכן. היות שהסוכן המסחרי אינו עובד של הספק, אלא עצמאי, הרי שלא היה זכאי להודעה מוקדמת, לפיצוי כספי ואף לא לכל חובת הגינות או נאמנות בסיסית מצד הספק כלפיו. חוק חוזה סוכנות ביקש לשנות מצב זה, ולהעניק לסוכנים מסחריים מעמד וזכויות משפטיות, כפי שיוסבר להלן. נדגיש כבר כעת כי החוק קובע כי אין להתנות עליו, אלא לטובת הסוכן המסחרי.

הגדרת מערכת היחסים

החוק קובע ראשית כל מיהו הסוכן המסחרי ומהו מהותה של ההתקשרות בינו לבין הספק. סוכן מסחרי הנו מי שעוסק באיתור לקוחות או בפעילות אחרת, אשר מטרתה להביא להתקשרות חוזית לרכישת טובין בין לקוח לספק. כמו כן, קובע החוק את המסגרת של הסכם סוכנות: חוזה בתמורה בין ספק לבין סוכן מסחרי, במסגרתו מייפה הספק את כוחו של הסוכן בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק. זאת יש להדגיש, ללא שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות. אולם יחד עם זאת, קובע החוק כי על הצדדים להסכם סוכנות לפעול בנאמנות זה כלפי זה. בעוד שחובת הנאמנות של הסוכן תמיד הייתה מובנית בתפקידו, שהרי הוא משווק את מוצריו של הספק, האחרון לא היה מחויב להיות נאמן לסוכן ומכאן חוסר השוויוניות שהיה קיים ביחסים בין השניים.

הודעה מוקדמת ופיצוי כספי

על מנת למנוע מצב שבו הסוכן משקיע את כל כולו בשיווק מוצריו של  הספק ובסוף נשאר מול שוקת שבורה, העניק לו המחוקק שתי זכויות חשובות. האחת, הודעה מוקדמת, על פיה, כאשר מדובר על הסכם סוכנות לתקופה בלתי קצובה, יהיה כל צד המבקש לסיימו מחויב במתן הודעה מוקדמת לצד השני. עוד קובע החוק את משכה המינימאלי של ההודעה, בהתאם לזמן שחלף ממועד תחילת החוזה. הזכות השנייה היא זכותו של הסוכן לקבל פיצוי מהספק בשל התקשרויותיו עם לקוחות חדשים, או בשל גידול ניכר בהיקף עסקיו עם לקוחות קיימים. הזכאות לקבלת הפיצוי הכספי מותנית בכך כי הסכם הסוכנות היה בתוקף שנה לפחות, כי בתקופת ההסכם, היה הסוכן המסחרי גורם יעיל בגידול בהתקשרויות וכי אלו מניבים פירות לספק גם בתום תקופת ההסכם. עוד קובע החוק כי סכום הפיצוי יהיה שווה לרווח החודשי הממוצע בעד כל שנה שבה היה חוזה הסוכנות בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים.

עובד כסוכן והנך עומד להתקשר בהסכם סוכנות?אני מזמין אותך להתייעץ איתנו לצורך קבלת ליווי משפטי מקצועי. אנו ננהל עבורך משא ומתן אפקטיבי וממוקד מול הספק על תנאי ההסכם ונדאג כי כל הזכויות המוקנות לך בחוק ימומשו במלואן.

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

02-595-3323

office@MorLawOffice.com

גלילה למעלה