ממשל תאגידי

ממשל תאגידי הוא אוסף של כללים הנוגעים לאופן הפיקוח והבקרה על התאגיד. הדבר נעשה באמצעות פעילות הדירקטוריון וביקורת פנימית וחיצונית של החברה. מטרתו של הממשל התאגידי הוא לייצר נורמות ניהול אחידות בקרב חברות ציבוריות כך שאלו תתנהלנה בשקיפות ובאופן אתי, זאת במטרה למנוע משברים כלכליים של תאגידי ענק לצד שמירה על בעלי העניין בתאגיד.

רקע

בעשור האחרון, מדינות רבות בעולם מפתחות מדיניות של ממשל תאגידי. זאת מתוך השקפת עולם כי יש בו כדי למנוע את הסקנדלים הניהוליים והחשבונאיים שחווה העולם הפיננסי  בעשורים האחרונים. 

ישראל הצטרפה למדינות אלו כאשר מינתה הרשות לניירות ערך בשנת 2005 את ועדת גושן (בראשותו של פרופ’ זוהר גושן) אשר מטרתה הייתה להמליץ על קוד של ממשל תאגידי לחברות ציבוריות בישראל. ואכן, הוועדה פנתה לבעלי מקצוע שונים המייצגים חברות ציבוריות, כדוגמת עורכי דין ורואי חשבון. לאחר שקיימהדיונים רבים, הגישה את המלצותיה אשר מבחינתה מהוות בסיס לממשל תאגידי ראוי ונאות. 

אחת מהמלצות הוועדה הייתה הגברת העצמאות של הדירקטוריון בחברה וזו יושמה במסגרת תיקון מספר 16 לחוק החברות. זה קובע בין היתר את שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים מכלל חברי הדירקטוריון וכי נושאי משרה אשר כפופים למנכ”ל לא יכהנו בדירקטוריון. שינויים אלו אמורים להגביר את עצמאותו של הדירקטוריון כאורגן החברה ולאפשר לו לפקח ביתר קלות על פעילותה.

ממשל תאגידי מהו?

כאמור בפתח הדברים, מדובר במכלול של עקרונות וכללים אשר נועדו לייצר מנגנון ניהול ובקרה על החברה. הלכה למעשה מדובר על האופן שבו מפקח הדירקטוריון על עבודת החברה ומבטיח את קיומם של אמצעי בקרה פיננסיים וניהוליים. מטרתו של הממשל התאגידי היא כפולה: האחת, מטרת על להגן על היציבות של העולם העסקי ולמנוע שערוריות חשבונאיות וניהוליות שבעבר גופים התקשו לחשוף. השנייה, להגן על בעלי עניין בתאגיד, קרי על בעלי המניות הקיימים ועל משקיעים פוטנציאלים המבקשים להקטין את הסיכון הכרוך בהשקעה בחברה ציבורית. מעבר לכך, יישום מדיניות של ממשל תאגידי מוצלח גם מטיב עם המוניטין של החברה משום שהוא נתפס כיום ככלי מרכזי להתנהלות תקינה של חברה, לעומת ממשל תאגידי לקוי הנתפס כמקור לכשל עסקי.

יעוץ משפטי למנהלים ודירקטורים

אנו מזמינים אתכם לייעוץ משפטי לבחינת תקנון החברה והמבנה התאגידי באשר לעמידתם בתנאי החוק. 

ליצירת קשר מהיר אני מזמין אותך לפנות אליי בוואטסאפ

02-595-3323

קבעו איתנו פגישת יעוץ משפטי

office@MorLawOffice.com