Barista Partner Working Coffee Shop Concept
מור ושות׳ - חברת עורכי דין

מור ושות׳ - חברת עורכי דין

להחלטות החשובות בחיים. (ולאחריהם)!

נוער עובד? 

הכירו את זכויותיכם

העסקת נוער וזכויות בני נוער בעבודה

 

בני נוער רבים מנצלים את שעות אחר הצהריים ואת ימי החופשות מהלימודים ומוצאים לעצמם עבודה. ישנם בני נוער שנאלצים לעבוד בשל מצוקה כלכלית של משפחתם ומתוך רצון לסייע בכלכלת משק הבית וישנם בני נוער שהוריהם מכוונים אותם לעבודה כמהלך חינוכי.  כללי העסקת בני נוער וזכויותיהם מוסדרים בייחוד על ידי "חוק עבודת נוער תשי"ג 1953" (להלן: "החוק"), אולם למרות שקיימים תנאים ומגבלות על העסקת בני נוער, מעסיקים רבים מתייחסים לבני הנוער כאל "כח עבודה זול". בני הנוער נתפסים כאוכלוסיית מועסקים חלשה שלא עומדת על זכויותיה ופעמים רבות הם מנוצלים על ידי המעסיקים שמונעים מהם את התנאים הבסיסיים והמינימליים להם הם זכאים בחוק.

מהו הגיל ממנו ניתן להתחיל לעבוד?

על פי החוק, ניתן להעסיק נערים ונערות אשר מלאו להם 15 שנים. עובד שהינו תלמיד לא יועסק בשעות הלימודים אלא רק לאחריהן. בנוסף, במהלך החופשות מהלימודים ניתן להעסיק נערים ונערים שמלאו להם 14 שנים.

האם נדרש אישור רפואי?

נער המעוניין לעבוד נדרש להציג למעסיק אישור רפואי מרופא המשפחה שבדק אותו ונתן אישור רפואי להעסיק אותו, והמעסיק אינו רשאי להעסיק נער מבלי שיוצג לו האישור הרפואי. בעבודות פיזיות ומלאכות מסוימות כגון: מסגרות, פחחות, חציבה, נגרות וכיו"ב נדרש אישור התאמה לעבודה מעבר לאישור הרפואי. אישור ההתאמה ניתן על ידי רופא תעסוקתי או רופא קופ"ח שהוסמך לכך.

האם ניתן לעבוד בכל סוג עבודה?

תקנות עבודת הנוער שהותקנו על ידי שר העבודה, מגדירות סוגי עבודות שאסורות לביצוע על ידי בני נוער. לדוגמא: סחיבת משקלים כבדים למשך זמן ומרחק רבים, הפעלת וניקיון מכונות מסוכנות, טיפול בחומרים כימיים או ביולוגים מסוכנים וכיו"ב. המשותף לעבודות אלו שהן עשויות להזיק לשלומו לבריאותו ולהתפתחותו של נער שיבצען.

האם יש מגבלה על כמות שעות העבודה?

העסקת בני נוער מוגבלת ל-8 שעות עבודה ביום ולא יותר מ-40 שעות בשבוע, למעט במקרים בהם אישר שר העבודה הסכם קולקטיבי להארכת שעות העבודה ובמקרה כזה תוארך ההגבלה ל-9 שעות עבודה. שבוע העבודה גם במקרה של הסכם קולקטיבי לא יעלה על 40 שעות עבודה. ביום שלפני יום המנוחה השבועית (יום שישי לנער יהודי) ובערב חג- יוגבל יום עבודה ל-7 שעות לכל היותר.

האם מגיעות הפסקות?

בכל יום עבודה שמשכו 6 שעות או יותר, זכאי הנער להפסקה בת 45 דקות לפחות, מתוכה 30 דקות של הפסקה רצופה, למטרת סעודה והתרעננות. בימים שלפני המנוחה השבועית או לפני חג, משך ההפסקה הינו 30 דקות. אורך ההפסקה לא יעלה על 3 שעות. בהפסקה שאורכה למעלה מ-30 דקות, רשאי הנער לעזוב את מקום ביצוע עבודתו, אלא אם נוכחותו נדרשת לצורך השגחה או זמינות, ובמקרה כזה ייחשב זמן ההפסקה כזמן עבודה והנער יקבל שכר מלא עבור זמן זה.

נער רשאי בכל עת במהלך העבודה ליטול הפסקה קצרה לצורך השימוש בשירותים.

מהי מנוחה שבועית?

נער זכאי למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות לפחות. עבור נער יהודי, תכלול המנוחה השבועית את יום השבת. עבור נער שאיננו יהודי, תכלול המנוחה השבועית את יום שישי, או את יום שבת,  או את יום ראשון לפי המקובל עליו כיום המנוחה.

האם מותר לנער לעבוד בלילה?

ככלל, אין להעסיק נער בשעות הלילה, כלומר החל מהשעה 20:00 ועד לשעה 08:00.

לכלל זה מספר חריגים:

  1. 1. ניתן להעסיק נער שחוק לימוד חובה תש"ט 1949 אינו חל עליו עד לשעה 22:00.
  2. 2. מעסיק יכול לקבל היתר משר הכלכלה והתעשיה להעסיק נערים עד השעה 23:00 במקום עבודה הפועל במשמרות.
  3. 3. בימי חופשה מלימודים ניתן להעסיק נערים עד השעה 24:00 ובתנאי שאין בהעסקה זו פגיעה בנער וכן שאם הסתיימה עבודתו של הנער אחרי השעה 23:00 חייב המעסיק לדאוג בעצמו לנסיעת הנער והגעתו לביתו בבטחה.

מהו שכר המינימום לנער?

כשם שחלה החובה על מעסיק לשלם לכל עובד שכר מינימום הקבוע בחוק, כך חלה חובה לשלם שכר מינימום לבני נוער עובדים על מנת להבטיח תגמול הולם על עמלם ולמנוע ניצול של בני נוער על ידי מעסיקים שמעבידים בני נוער ומשלמים להם סכומים זעומים ובניגוד לחוק. תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) תשמ"ח 1987 קובעות מדרגות שכר מינימום בהתאם לגיל הנער העובד.

גיל העובד

אחוז משכר המינימום למבוגר

שכר מינימום לשעה

שכר מינימום לחודש

עד 16

70%

21.45 ₪

3,710 ₪

16-17

75%

22.98 ₪

3,975 ₪

17-18

83%

25.43 ₪

4,399 ₪

אי תשלום של השכר המינימלי הקבוע בתקנות הינו עבירה פלילית והמעסיק חשוף לקנס ואף לעונש מאסר בפועל.

הלכה למעשה

היותם של בני הנוער קבוצת עובדים מוחלשת ובלתי מאוגדת, גורמת לכך שמעסיקים רבים חשים שבאפשרותם לנצל את בני הנוער ולהעסיקם מבלי לדאוג לזכויותיהם ולתנאי העבודה שלהם, ומבלי להעניק להם את השכר המינימלי המוגדר בחוק.

משרד הכלכלה, באמצעות פקחים, מוסמך לבצע חקירות במקומות עבודה על מנת לאתר הפרות של חוקי הגנת עבודת נוער, להטיל קנסות מנהליים על מעסיקים מפרים ואף להעמידם לדין בגין אותן הפרות. במקרים בהם הוכח כי המעסיק פגע בזכויותיהם של עובדיו הנערים, פסקו בתי הדין עונשים בדמות קנסות כבדים כנגד המעסיק.

דוגמאות למקרים שהגיעו להכרעת בית הדין לעבודה:

במקרה שנידון בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, הואשמו בעלי מסעדה באשקלון בעבירות לפי חוק עבודת נוער תשי"ג 1953. בית הדין הרשיע את בעלי המסעדה בעבירות אשר בוצעו כלפי מספר נערים שעבדו במסעדה. נקבע כי הנערים הועסקו ביום המנוחה השבועית, הועסקו מעבר ל-8 שעות עבודה ביום וכן הועסקו בשעות הלילה. בנוסף נעברו עבירות נוספות אשר מקורן איננו בחוק עבודת נוער. על בעלי המסעדה נגזר תשלום קנס בגובה 75,000 ₪ וקנס נוסף על תנאי למשך 3 שנים.

במקרה נוסף הואשמו בעלי סניף של הרשת "דומינוס פיצה" על העסקת בני נוער בשעות הלילה ולמשך למעלה מ-8 שעות עבודה ביום. גם במקרה זה גזר בית הדין לעבודה על המעסיק עונש תשלום קנס ועונש נוסף של קנס על תנאי. במקרה זה בשל נסיבות הקשורות למצבו הכלכלי הקשה של העסק עמד גובה הקנס על 30,000 ₪ בלבד.

הגשת כתבי אישום וענישת בעלי עסקים על ידי משרד הכלכלה והתעסוקה מהווה נדבך אחד של ההתמודדות עם הפרות של החוק. נדבך שני, הוא מישור התביעה האזרחית. כל נער שהועסק תוך פגיעה בזכויותיו יכול לתבוע את המעסיק ולדרוש פיצוי כספי בגין ההפרות הללו. 

מקרה מפורסם בו התאגדו 51 בני נוער ותבעו את מעסיקם הינו מקרה "סופר דוש". בני הנוער, בסיוע הסתדרות הנוער העובד והלומד תבעו את מעסיקיהם, בעלי הסופר בשל העובדה שלא שולם להם מלוא שכרם ולא שולמו מלוא זכויותיהם הסוציאליות. לאחר שנה של התדיינויות משפטיות הגיעו הצדדים לפשרה לפיה תשלם הנהלת הסופר לבני הנוער התובעים סך כ-850,000 ₪ שחולקו באופן יחסי לפי היקף עבודתם.

סיכום

זכויותיהם של בני נוער המבקשים להצטרף למעגל העבודה מוסדרות היטב בחוק. נער עובד שאחת או יותר מזכויותיו המפורטות במאמר זה נפגעו, יכול לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה ולדרוש ממנו פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרות אלו.

בנוסף, משרד הכלכלה והתעשיה מפעיל מפקחים המבצעים ביקורות בעסקים ומטילים קנסות מנהליים בעקבות הפרות של חוקי עבודת נוער. מקרים רבים מגיעים לדיון והכרעה בבתי הדין לעבודה, שמטיל קנסות על המעסיקים בגין ההפרות הללו.

עו״ד ארז ספיר

מור ושות׳, משרד עורכי דין

שתף פוסט זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

Social Security Claims In Israel – All you need to Know

Social Security Claims – All you need to Know  Many times, throughout our lives, we need the services of the National Insurance Institute. For example, immediately after birth, in the framework of child benefits and later in various circumstances such as requiring unemployment benefits, after dismissal from work,  after an injury at work, or God

קרא עוד »

תביעות ביטוח לאומי – כל מה שצריך לדעת

כל מה שצריך לדעת בעניין תביעות ביטוח לאומי מאת מחלקת ביטוח לאומי במשרד עורכ דין מור ושות׳ פעמים רבות במהלך חיינו, אנו נזקקים לשירותיו של המוסד לביטוח לאומי. כך למשל, מיד לאחר לידה, במסגרת קצבאות ילדים ובהמשך בנסיבות שונות כגון, דרישת דמי אבטלה לאחר פיטורים מעבודה או לאחר פגיעה בעבודה או חלילה בשל מחלה קשה

קרא עוד »

זקוק לסיוע משפטי? חייג אלינו עכשיו 02-595-3323

לשימת ליבך

אין לראות בתכני האתר ייעוץ משפטי, המלצות או חוות דעת: למרות שמשרדנו עושה מאמצים לעדכן את תוכן האתר והבלוג, לא ניתן להסתמך על האמור ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטני.התכנים אשר כתובים באתר ובבלוג המשפטי אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת. אין להסתמך על האמור לצורך נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה. האמור באתר ובבלוג אינו מתיימר לכסות את מכלול ההוראות בדין או נסיבות המקרה. להפך התוכן שבאתר הינו כללי בלבד ורובו נשען על הנחות יסוד שונות שבהכרח לא יתאימו לכל מקרה ומקרה. על-מנת לקבל יעוץ משפטי מדויק אודות מקרה ספציפי עליכם לפנות לעורך דין המתמחה בתחום. המסתמך על האמור באתר ללא ייעוץ משפטי נושא באחריות המלאה למעשיו.

גלילה למעלה